Erfrecht

Erfrecht algemeen

Iedereen krijgt een keer te maken met het erfrecht. De wet geeft basisregels over wie de erfgenamen van een erfenis zijn. Dit is afhankelijk van de privéomstandigheden van de overledene. Het wettelijk erfrecht is van toepassing als er door de overleden persoon geen testament is opgemaakt. Door het opmaken van een testament kan het wettelijk erfrecht vervangen of aangevuld worden. Een erfgenaam heeft drie keuzes bij een erfenis.

Aanvaarden of verwerpen?

Een erfgenaam kan kiezen tussen zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden (beschermingsvariant) of verwerpen. Een keuze is slechts eenmalig te maken. Een eenmaal (al dan niet stilzwijgend) gemaakte keuze kan normaal gesproken niet terug worden gedraaid. Een goed advies hierover kan een hoop narigheid voorkomen. Ik adviseer een erfgenaam bij twijfel zo snel mogelijk contact op te nemen om de keuze vast te leggen.
hulp-bij-erfenis

Hulp bij erfenis

De wet geeft vastomlijnde regels over erfenissen, bijvoorbeeld over wie de erfgenamen zijn, welke keuze een erfgenaam kan maken, en hoe de erfenis moet worden afgewikkeld. In de eerste dagen na het overlijden gaat alle aandacht uit naar het regelen van de uitvaart. Daarna wordt vaak een begin gemaakt met de juridische afwikkeling van de erfenis. Ik kan met u en voor u een stappenplan maken om u te helpen bij het afwikkelen van de erfenis.

Testament

Er zijn diverse redenen om een testament op te maken. Bijvoorbeeld het afwijken van het wettelijk erfrecht, het opnemen van beschermingsclausules voor de langstlevende partner en de kinderen, het verminderen van de erfbelasting, het benoemen van goede doelen, het benoemen van een voogd, bewindvoerder of executeur. In sommige gevallen volstaat het opstellen van een codicil, maar in de meeste gevallen is een testament bij de notaris vereist.

Langstlevende testament

Als een persoon komt te overlijden met achterlating van een langstlevende partner en kinderen, is de bescherming van de langstlevende partner belangrijk. In het huidige erfrecht is dit in de wet geregeld voor gehuwden en geregistreerde partners. Deze regels worden aangeduid als wettelijke verdeling. Vroeger was dit anders. De bescherming werd om die reden vaak geregeld in een testament bij de notaris. Ongehuwde partners worden niet automatisch door de wet beschermd.

Aangifte erfbelasting

In de meeste gevallen ontvangen erfgenamen enige tijd na het overlijden een blauwe envelop van met het aangiftebiljet voor de erf belasting. Als vermogen uit een erfenis wordt verkregen is daarover vaak erfbelasting verschuldigd. In de aangifte dient het vermogen van de erfenis te worden omschreven, aan wie dit vermogen toekomt, en welke vrijstellingen kunnen worden benut per erfgenaam. De erfbelasting is geen populaire heffing. Extra reden om u te laten bijstaan door een deskundige!