Tarieven en vrijstellingen Successiewet

Successiewet

De successiewet geeft de regels over de heffing van belasting bij het krijgen van vermogen uit een erfenis of schenking.
Ook staan in de Successiewet de vrijstellingen en tarieven vermeld.
De vermogensverschuiving door erfenissen of schenkingen zijn volgens de regels die zijn opgenomen in de Successiewet belast met erfbelasting en schenkbelasting (voorheen genaamd successierecht en schenkingsrecht) voor zover de verkrijging meer bedraagt dan de vrijstelling.
Hieronder staan de nieuwe vrijstellingen en tarieven in de Successiewet uitgebreid vermeld.

Vrijstellingen schenkbelasting 2024

Overige verkrijgers € 2.658,- (jaar 2023: € 2.274,-)

Kinderen € 6.633,- (jaar 2023: € 6.035,-)
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) € 31.813,- (jaar 2023: € 28.947,-)
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig extra)* € 66.268,- (jaar 2023: € 60.298,-)
Overige verkrijgers € 2.658,- (jaar 2023: € 2.418,-)

*indien de schenking wordt aangewend ten behoeve van een dure studie van een kind.

Vrijstellingen erfbelasting 2024

Partners € 795.156,- (jaar 2023: € 723.526,-)
Kinderen en kleinkinderen € 25.187,- (jaar 2023: € 22.918,-)
Invalide kinderen (onder voorwaarden) € 75.546,- (jaar 2023: € 68.740,-) Ouders € 59.643,- (jaar 2023: € 54.270,-)
Overige verkrijgers € 2.658,- (jaar 2023: € 2.418,-)

De vrijstelling van de partner kan door uitkeringen van pensioenen en lijfrenten minder worden.

Tarieven schenkbelasting en erfbelasting 2024

Belaste verkrijging van niet meer dan € 152.367,- (jaar 2023: € 138.641,-):
Kinderen 10%
Kleinkinderen 18%
Overige verkrijgers 30%

Belaste verkrijging voor het meerdere boven de €152.367,-:
Kinderen 20%
Kleinkinderen 36%
Overige verkrijgers 40%

Daarnaast kent de successiewet verschillende bepalingen op grond waarvan belasting wordt geheven in bijzondere gevallen. Hieronder worden een aantal bijzondere gevallen opgenomen in de Successiewet behandeld.

Overdracht onder voorbehoud genot (artikel 10 Successiewet)

In dit artikel wordt erfbelasting geheven als de overledene tot zijn overlijden het genot heeft gehad van vermogen, dat door deze is overgedragen aan zijn kinderen, terwijl het eerst zijn eigendom was.

Een voorbeeld daarvan is de overdracht van een woonhuis onder voorbehoud van vruchtgebruik (of gebruik en bewoning of huur) door ouders aan een kind/kinderen.
De waarde van de overgedragen woning wordt dan bij de erfenis opgeteld voor de berekening van de erfbelasting, terwijl in het verleden betaalde koopsommen weer mogen worden verrekend.
Over dit onderwerp is veel ophef geweest, waardoor overgangsregelingen van toepassing zijn geworden.
Is deze situatie bij u van toepassing, laat dan berekenen wat de gevolgen zijn voor de erfbelasting en wat de mogelijkheden zijn om deze heffing te voorkomen.
Ik kan u daarbij een op maat gesneden advies geven.

Uitkeringen levensverzekeringen (artikel 13 Successiewet)

Als bijvoorbeeld een uitkering op grond van een levens- of overlijdensrisicoverzekering wordt verkregen, dan is deze uitkering belast voor zover de premies door de overleden persoon zijn verschuldigd.
Degene die de uitkering krijgt (de begunstigde) moet deze belasting voldoen, tenzij de uitkering samen met het uit de erfenis verkregen vermogen onder de vrijstelling blijft. Is de overledene gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen, dan is de uitkering bijna altijd voor 50% belast.
Is er sprake van samenwonen (met een notariële overeenkomst) of huwelijk met huwelijkse voorwaarden, dan kan heffing vaak worden voorkomen.
De juiste opmaak van de polis van de verzekeringsmaatschappij is daarbij van belang!