Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden voor verlening van diensten zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door “GEURTS NOTARIEEL ADVIES | ESTATE PLANNING” (hier ook te noemen “opdrachtnemer”) binnen het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor enige derde (“opdrachtgever”) worden aangegaan en op de gehele rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever die hieruit voortvloeit.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen dan wel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 3. De toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij nadrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, dienen de afwijkingen schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken zijn onverkort van toepassing.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.
 6. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.

 

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht, informatie en instructies

 1. Opdrachtnemer zal de verstrekte opdracht naar beste kunnen en met de vereiste zorgvuldigheid uitvoeren. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden neemt opdrachtnemer de zorg van een redelijk bekwame opdrachtnemer in acht.
 2. Opdrachtnemer voert de opdracht uit op basis van de informatie verstrekt door de opdrachtgever. Teneinde opdrachtnemer in staat te stellen de opdracht uit te voeren is opdrachtgever gehouden schriftelijk volledige, gedetailleerde en duidelijke informatie met betrekking tot de opdracht aan opdrachtnemer te verstrekken, waaronder informatie waarmee de opdrachtgever bekend is met betrekking tot eerdere aanvragen en publicaties in verband met het onderwerp van de opdracht of een daarop gelijkend onderwerp. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door opdrachtgever, ook al geschiedde dit te goeder trouw, geeft opdrachtnemer het recht tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer voert de opdracht (mede) uit aan de hand van de instructies van opdrachtgever. Alle instructies dienen door opdrachtgever schriftelijk en duidelijk aan opdrachtnemer te worden verstrekt. Indien in een bepaald geval de instructies van opdrachtgever niet kunnen worden afgewacht, is opdrachtnemer bevoegd de maatregelen te nemen die zij nodig acht ter bescherming van de rechten van opdrachtgever. Indien door gebrek aan informatie dan wel instructies van opdrachtgever een termijn dreigt te verstrijken, zal opdrachtnemer, indien mogelijk, een verlenging van die termijn verzoeken. Voor deze werkzaamheden worden honoraria en kosten in rekening gebracht aan opdrachtgever, op de wijze als voorzien in artikel 5.
 4. In geval van een opdracht tot recherche kan opdrachtnemer, als gevolg van beperkingen (in de overeengekomen omvang van de recherche) en eventuele onjuistheden in classificaties, indices, computer databases en officiële registers, de volledigheid en nauwkeurigheid van het resultaat niet garanderen.
 5. Indien opdrachtgever, ondanks een verzoek hiertoe door opdrachtnemer, opdrachtnemer niet of niet tijdig de informatie en instructies verstrekt noodzakelijk voor de vervulling van de opdracht, dan wel niet tijdig zorgdraagt voor een hiertoe noodzakelijke betaling aan opdrachtnemer, is opdrachtnemer bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
 6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer tijdig schriftelijk en duidelijk van eventuele wijzigingen in haar adresgegevens en andere gegevens met betrekking tot haar bereikbaarheid in kennis te stellen. Indien opdrachtnemer niet in staat is in contact te treden met de opdrachtgever doordat opdrachtgever opdrachtnemer hieromtrent niet op voornoemde wijze heeft geïnformeerd is opdrachtnemer bevoegd de opdracht eenzijdig te beëindigen.

 

Artikel 3 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer betracht volstrekte geheimhouding over elke mededeling van vertrouwelijke aard aan opdrachtnemer in het kader van de vervulling van een opdracht gedaan.
 2. Bij de uitvoering van haar werkzaamheden communiceert opdrachtnemer mede op elektronische wijze. Bij deze wijze van communicatie is het niet volledig uit te sluiten dat er fouten optreden; evenmin is volledig uit te sluiten dat derden bekend worden met de inhoud van op deze wijze verrichte communicatie. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van deze communicatiewijze. Opdrachtgever kan opdrachtnemer verzoeken niet op deze wijze met haar te communiceren.

 

Artikel 4 Diensten van derden

 1. Middels het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer verleent opdrachtgever opdrachtnemer volmacht om, indien opdrachtnemer dit wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de haar verstrekte opdracht, derden in te schakelen. Bij het inschakelen van de derden treedt opdrachtnemer op als gemachtigde van opdrachtgever. De volmacht omvat mede het namens opdrachtgever aanvaarden van algemene voorwaarden van derden.
 2. De kosten van de door derden verrichte diensten worden door opdrachtnemer doorberekend aan opdrachtgever. Opdrachtnemer fungeert hiertoe uitsluitend als betaaladres. Het aan derden toekomende gedeelte van door opdrachtnemer gedeclareerde bedragen wordt door opdrachtnemer aan hen doorbetaald.
  Tenzij schriftelijk met de opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden betalingen die in het kader van de opdracht aan een derde dienen te worden voldaan, eerst door opdrachtnemer verricht nadat deze betaling van de opdrachtgever op de bankrekening van opdrachtnemer is ontvangen.
  In geval van een betaling aan een derde in het buitenland dient het bedrag uiterlijk een week voordat de betaling is verschuldigd, door de opdrachtgever te zijn bijgeschreven op de bankrekening van opdrachtnemer.
 3. Bij het namens opdrachtnemer inschakelen van derden zal opdrachtnemer steeds de vereiste zorg en oplettendheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden, behoudens toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer in het kader van de inschakeling van deze derden. Artikel 9 van deze algemene voorwaarden is onverkort van toepassing.

 

Artikel 5 Honorarium en kosten

 1. Het honorarium van opdrachtnemer wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer en is niet afhankelijk van het resultaat van de verrichte werkzaamheden. Naast het honorarium brengt opdrachtnemer de opdrachtgever de kosten in rekening die niet begrepen zijn in de tarieven van opdrachtnemer, waaronder onder meer de kosten van door opdrachtnemer ingeschakelde of in te schakelen derden en verschotten. Opdrachtnemer zal deze laatstgenoemde kosten mogen verhogen met een eigen kantoorhonorarium dat, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. In geval van een spoedopdracht, is een verhoging van het normaal geldende tarief van toepassing. Hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is, dient in Euro’s te worden voldaan.
 2. Door opdrachtnemer aan opdrachtgever verstrekte kostenbegrotingen hebben een zuiver indicatief en vrijblijvend karakter, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd eventuele kostprijsverhogingen door te voeren in de door opdrachtgever te betalen prijs. Indien zulks binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst geschiedt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tegen vergoeding van door opdrachtnemer in verband met de overeenkomst gemaakte kosten. Eventuele koerswijzigingen van vreemde valuta hebben ook te gelden als kostprijsverhogingen, maar geven opdrachtgever niet het recht tot ontbinding van de overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer brengt haar honorarium alsmede niet in haar tarieven begrepen kosten bij opdrachtgever in rekening middels voorschotnota’s, tussentijdse- en/of einddeclaraties. Het staat ter vrije keuze van Opdrachtnemer of zij voorschotnota’s en/of tussentijdse declaraties verzendt.
 5. Alle nota’s en declaraties dienen zonder korting of verrekening binnen 14 kalenderdagen na op de factuur vermelde datum aan opdrachtnemer te zijn betaald. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan opdrachtgever worden terugbetaald. Indien een of meerdere voorschotnota’s worden verzonden zal opdrachtnemer pas een aanvang maken met de uitvoering van de opdracht als deze voorschotnota’s geheel zijn voldaan. Een declaratie geldt als akkoord bevonden, indien daartegen niet binnen 10 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bezwaar is gemaakt.
 6. Als binnen die 14 kalenderdagen het volledige bedrag van de declaratie niet is voldaan, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en derhalve automatisch de dan geldende wettelijke maandrente verschuldigd. Blijft ook daarna volledige betaling uit, dan zijn buitengerechtelijke incassokosten ter hoogte van 15% van het declaratiebedrag met een minimum van € 125,00 verschuldigd. Onder omstandigheden zullen daarna ook de binnengerechtelijke incassokosten en extra kosten te verhalen zijn.
 7. Elke nota of declaratie wordt als een afzonderlijke vordering van opdrachtnemer op opdrachtgever beschouwd.
 8. Bij meer opdrachtgevers is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is. Indien op verzoek van opdrachtgever facturen voor verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer worden gesteld op naam van een ander dan opdrachtgever, blijft opdrachtgever naast de geadresseerde van de factuur hoofdelijk aansprakelijk.
  Indien de opdrachtgever een derde partij vertegenwoordigt, wordt de opdrachtgever geacht zich terdege te hebben vergewist van de kredietwaardigheid en solvabiliteit van die derde partij. De opdrachtgever aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor alle door hem namens de door hem vertegenwoordigde derde partij gegeven opdrachten en is gehouden tot betaling van al hetgeen aan opdrachtnemer verschuldigd is, onafhankelijk van de vraag of de door hem vertegenwoordigde derde partij aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 Niet-betaling

 1. Indien opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, is opdrachtgever, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd verhoogd met 2%. Daarboven zijn voor rekening van opdrachtgever alle in redelijkheid door opdrachtnemer gemaakte kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, alsmede ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Laatst bedoelde kosten zullen worden berekend overeenkomstig het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij niet tijdige betaling is opdrachtnemer bevoegd haar werkzaamheden voor opdrachtgever met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel opdrachten voor ontbonden te verklaren.

 

Artikel 7 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan iedere tekortkoming in de nakoming die niet te wijten is aan schuld bij opdrachtnemer noch voor haar rekening komt. Van overmacht aan haar zijde is in ieder geval sprake, indien opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen tengevolge van ziekte of andere verhindering van een medewerker van opdrachtnemer. Ook bij het verstrekken van onjuiste gegevens door opdrachtgever dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever is in ieder geval van overmacht sprake.
 2. In geval van verhindering tot uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen tot ten hoogste dertig dagen, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

Artikel 8 Opschorting

 1. Geschillen, van welke aard dan ook, geven opdrachtgever nimmer het recht betaling van declaraties te weigeren of op te schorten.
 2. Indien opdrachtgever van oordeel is dat Opdrachtnemer tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen, dient zij opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis te stellen binnen acht dagen nadat opdrachtgever de tekortkoming redelijkerwijs had kunnen ontdekken bij opdrachtnemer. Zonder tijdige schriftelijke kennisgeving verliest opdrachtgever het recht zich op de tekortkoming te beroepen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer betracht bij de uitvoering van de door haar verrichte diensten steeds de geboden zorgvuldigheid. opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor toerekenbare tekortkomingen in de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, hetgeen mede omvat toerekenbare tekortkomingen in het kader van de inschakeling van derden als vermeld in artikel 4. De bewijslast met betrekking tot enige aansprakelijkheid van opdrachtnemer rust op opdrachtgever.
 2. Indien opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook voor enige schade aansprakelijk mocht zijn, geldt dat deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Desgevraagd worden over de (dekking onder de) door opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft. Indien en voor zover -om welke reden ook- geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan opdrachtnemer is betaald. Het recht op schadevergoeding vervalt, indien na ontdekking van schade of een reële kans daarop deze niet uiterlijk binnen één maand na de ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer is gemeld en in ieder geval zodra 12 maanden zijn verstreken sedert de gebeurtenis, waaruit de schade is voortgevloeid en waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is te houden. Het hiervoor bepaalde geldt eveneens, indien opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen vordering.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet voldoen van opdrachtgever aan de op grond van artikel 2 op hem rustende verplichtingen.
 4. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van door opdrachtnemer geraadpleegde literatuur-bronnen en de door haar geraadpleegde registers, alsmede voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de door opdrachtgever verstrekte informatie.
 5. “GEURTS NOTARIEEL ADVIES | ESTATE PLANNING” staat niet in voor de juiste, volledige en veilige overbrenging van de inhoud van een verzonden brief, fax of e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan en is niet aansprakelijk voor virussen of andere data beïnvloedende factoren verbonden aan dit bericht en/of bijlagen indien van toepassing. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat opdrachtgever een optimaal geactualiseerd anti-virusprogramma gebruikt.

 

Artikel 10 Beëindiging overeenkomst

 1. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd haar overeenkomst met opdrachtnemer te beëindigen. De beëindiging gaat op zijn vroegst in op het moment dat opdrachtnemer hiertoe een schriftelijke mededeling van opdrachtgever ontvangt. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van honorarium voor op het moment van beëindiging reeds verrichte werkzaamheden en van de op dat moment reeds gemaakte kosten. Daarnaast is opdrachtgever in het voorkomend geval gehouden de kosten van dossieroverdracht aan opdrachtnemer te vergoeden.
 2. In geval opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig aan enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, onder curatele stelling of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is opdrachtnemer gerechtigd om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de overeenkomst anderszins te beëindigen, dan wel verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door opdrachtnemer hierdoor geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
 3. Beëindiging van de overeenkomst door opdrachtnemer is daarnaast mogelijk ingeval opdrachtnemer een vertrouwensbreuk met opdrachtgever aanwezig acht of ingeval gedurende de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer een wezenlijk belangenconflict bestaat of dreigt te ontstaan met een opdracht van een andere opdrachtgever.

 

Artikel 11 Verval van recht

Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht van opdrachtgever jegens “GEURTS NOTARIEEL ADVIES | ESTATE PLANNING” ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van “GEURTS NOTARIEEL ADVIES | ESTATE PLANNING” bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 12 Rechts- en forumkeuze

 1. De gehele rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt beheerst door het Nederlandse recht. “GEURTS NOTARIEEL ADVIES | ESTATE PLANNING” zal steeds gelden als de opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 2. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer voortvloeien, kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank te Zwolle, tenzij opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil aan het oordeel van een andere bevoegde al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.

 

Artikel 13 Overig

 1. Op bovenstaande bepalingen kunnen zich ook die personen beroepen, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten door opdrachtnemer.