Estate planning

Wat is estate planning?

Estate planning is de verzamelnaam voor de advisering over de overgang van uw vermogen aan bijvoorbeeld uw kinderen op fiscaal geoptimaliseerde wijze.

Door de juiste planning kan worden geregeld dat uw vermogen in uw familie blijft en niet (of zo weinig mogelijk) aan de fiscus toekomt.

Denk daarbij niet alleen aan het besparen van schenkbelasting en erfbelasting (voorheen ook wel bekend als successierechten), maar ook zeker aan de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting.
Estate planning is complexe materie op het raakvlak van civiel en fiscaal recht.

Ik help u graag bij het maken van uw keuzes en het bedenken van creatieve oplossingen die past bij uw specifieke situatie.

Besparing van erfbelasting kan in veel gevallen al op snelle en eenvoudige wijze worden gerealiseerd.

7

Voorbeelden van estate planning

 • Het schenken van vermogen aan uw kinderen, al dan niet op papier
 • Het opstellen van een flexibel langstlevende testament
 • Het benutten van de keuzemogelijkheden in een testament na overlijden
 • Het wijzigen van huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk
 • Het opzetten van een familiebank constructie
 • Het aflossen van uw hypotheeklening met overtollig spaargeld
 • Het uitbetalen erfdelen aan kinderen vanwege de eigen zorgbijdrage
 • Afstand doen van vruchtgebruik ter voorkoming van heffing van erfbelasting
 • Bezwaar tegen WOZ waarde woning om erfbelasting te besparen
 • Het vastleggen van een rente-overeenkomst bij de aangifte erfbelasting
 • Het optimaal benutten van de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Vermogen

Voor iedere estate planner is het allereerst van belang om een overzicht van uw vermogen op te stellen.
Daarbij wordt niet alleen het saldo van uw bankrekeningen beoordeeld, maar is bijvoorbeeld ook de overwaarde van de woning van belang.

Schenken

Belasting vrij schenken aan uw kind Wanneer u schenkingen aan uw kinderen overweegt, gebruikt u dan zoveel mogelijk de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting (€ 6.633,- jaar 2024) per kalenderjaar of onder voorwaarden de verhoogde vrijstellingen (€ 31.813- jaar 2024).

Familiebank

Naast het doen van schenkingen zijn er nog andere mogelijkheden om uw kind (of een ander familielid) te helpen bij de aanschaf van de eigen woning.U kunt namelijk ten behoeve van de aankoop een geldbedrag aan uw kind rentedragend uitleent.

Successiewet

De successiewet geeft de regels over de heffing van belasting bij erfenissen en schenkingen. Ook staan in deze wet de vrijstellingen en tarieven vermeld. De vermogensverschuiving door erfenissen of schenkingen zijn belast met erfbelasting en schenkbelasting (vroeger sprak men over successierecht en schenkingsrecht) voorzover de verkrijging meer bedraagt dan de vrijstelling.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

De Successiewet en Wet op de Inkomstenbelasting kennen zeer voordelige bepalingen voor de overgang van ondernemingsvermogen, de zogenaamde bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Als aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan, kan inkomstenbelasting worden bespaard (doorschuiving) en schenk- of erfbelasting worden voorkomen (voorwaardelijke vrijstelling).

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten ter verzorging van de langstlevende partner na overlijden. In sommige gevallen wordt deze verzekering gecombineerd met een opbouw van vermogen op een spaarrekening die is gekoppeld aan de hypotheeklening, maar dat is niet noodzakelijk. Met de verzekeraar wordt afgesproken dat bij intreden van het risico, een bedrag wordt uitgekeerd aan een derde.

Levenstestament

Een relatief nieuw begrip is het levenstestament. Het levenstestament bevat regelingen met uw wensen tijdens leven, met name voor de gevallen dat iemand niet zelf kan handelen, door ziekte of een ongeval. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Levenstestamenten kunnen onder meer ook overzichten bevatten van uw vermogen, lopende verzekeringen, diverse abonnementen, de mogelijkheden van schenken en de gevolgen van een bewind.

WOZ waarde

De WOZ waarde is de waarde die aan een registergoed (onder meer woonhuis, recreatiewoning, bedrijfsgebouw) wordt toegekend door de gemeente. Jaarlijks wordt deze waarde opgenomen in de in de WOZ beschikking, die aan de eigenaar wordt opgestuurd. De WOZ waarde is van belang voor het berekenen van diverse heffingen, onder meer de gemeentelijke belastingen, de inkomstenbelasting, maar nog belangrijker ook de erfbelasting. Tegen een te hoge WOZ waarde kan bezwaar worden gemaakt.

Bespaartips

De successiewet geeft de regels over de heffing van belasting bij het verkrijgen van vermogen uit erfenissen of schenkingen.
Ook staan in deze wet de vrijstellingen en tarieven vermeld. De vermogensverschuivingen door erfenissen of schenkingen zijn belast met erfbelasting respectievelijk schenkbelasting (vroeger sprak men over successierecht en schenkingsrecht) voorzover de verkrijging meer bedraagt dan de vrijstelling. Tips om erfbelasting te besparen heb ik voor u helder en overzichtelijk op een rij gezet.