Schenken

Belasting vrij schenken aan uw kind

Wanneer u een schenking aan uw kinderen overweegt, gebruikt u dan zoveel mogelijk
de jaarlijkse vrijstelling voor de schenkbelasting (€ 6.633,- jaar 2024) per kalenderjaar of de éénmalige (€ 31.813,- jaar 2024) verhoogde vrijstelling (dit laatste onder voorwaarde dat uw kind ouder dan 18 maar nog geen 40 jaar oud is).

De eenmalige vrijstelling wordt nog eens verhoogd tot € 66.268,- (jaar 2024) als deze plaatsvindt in verband met een dure studie van uw kind.

De eenmalige vrijstelling geldt voor een schenking aan een kind van 18 tot 40 jaar. Is uw kind zelf ouder dan 40, maar heeft deze een partner die jonger is dan 40, dan kan onder voorwaarden toch gebruik worden gemaakt van de hoge vrijstelling.

Eerdere schenkingen kunnen deze laatste vrijstelling verminderen. Een goed advies daarbij is waardevol om problemen te voorkomen.

Er zitten wel wat haken en ogen aan het goed vastleggen van een schenking, dus laat u goed voorlichten over de mogelijkheden. U kunt hierover hier contact met mij opnemen

Schenken met heffing van schenkbelasting

In specifieke gevallen kan het doen van een met schenkbelasting belaste schenking (dus een bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt) verstandig zijn.

Hoe groter het bedrag van de schenking, hoe hoger het percentage aan schenkbelasting.

Voor een bedrag tot € 152.367,- (de eerste tariefschijf in jaar 2024) boven de vrijstelling is door een kind 10% verschuldigd. Daarboven geldt een percentage van 20%.

Als voorbeeld kan het doen van schenkingen tegen een lager belastingtarief (10%) dan het tarief dat van toepassing is bij overlijden over de top van de verkrijging (20%) verstandig zijn.

Graag help ik u met het opstellen van een schenkingsplan dat concreet op uw situatie is afgestemd.

Schenken aan anderen

Voor kinderen gelden bovenstaande vrijstellingen. In alle andere gevallen (kleinkind, neef, nicht of een derde) geldt een jaarlijkse vrijstelling van € 2.658,- (jaar 2024).

Daarboven is schenkbelasting verschuldigd. Kleinkinderen betalen 18% tot 36%, en overige verkrijgers betalen 30 tot 40%.

Verdere uitleg over de berekening van de belasting vindt u hier.

Aangifte schenkbelasting

Indien meer wordt geschonken dan de vrijstelling dan moet hiervoor na afloop van het kalenderjaar waarin geschonken is aangifte worden gedaan bij de belastingdienst.

Ook als u de eenmalig verhoogde vrijstelling schenkt, moet u aangifte voor de schenkbelasting en een beroep op deze vrijstelling doen.

Diegene die de schenking krijgt moet normaliter de schenkbelasting betalen, tenzij een schenking vrij van recht wordt overeengekomen.

Hoe schenken?

Schenken kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door het overdragen van goederen of het overboeken van geld.

Bestaat uw vermogen echter grotendeels uit de overwaarde van de woning of wilt u de banktegoeden nog niet wegschenken, dan kunt u de schenking op papier overwegen.

Schenking op papier

U schenkt dan een bedrag aan uw kinderen, en leent dit direct weer terug. Dit gaat echter met gesloten beurs, waardoor er een schuld ontstaat aan uw kind. Deze schuld is normaal gesproken pas opeisbaar bij het overlijden van de (langstlevende) schenker.

Om met de schenking op papier de erfbelasting te kunnen drukken, moet echter wel aan een aantal eisen worden voldaan, te weten de notariële akte en de betaling van rente.

Voor een schenking op papier moet u persoonlijk naar de notaris om dit vast te leggen.

Daarnaast moet de schenker vanaf de datum van schenken jaarlijks 6% rente betalen aan het kind.

Fiscale aspecten

De schenking op papier heeft als extra voordeel dat als bijvoorbeeld 10 jaar lang rente is betaald door de schenker, zijn vermogen met 160% van het bedrag van de schenking is verlaagd. Dit scheelt ook weer erfbelasting.

Schenken op papier kan daarnaast soms ook voordeel brengen in de inkomstenbelasting. De schenker kan namelijk door de schuld minder vermogensrendementsheffing (box 3) zijn verschuldigd, terwijl de vordering voor het kind kan vallen onder nog niet benutte vrijstellingsruimte in box 3. De veranderingen in de IB maken deze schenking op papier wel minder aantrekkelijk.

Schriftelijk vastleggen

Voor zover het niet een notariële schenking op papier betreft is het te allen tijde aan te raden de schenking schriftelijk goed vast te leggen.

Allereerst ten behoeve van de bewijskracht, maar daarnaast om daarin de voorwaarden ten aanzien van de schenking vast te leggen.

Mogelijk op te nemen clausules bij een schenking zijn namelijk:

  • recht om de schenking te herroepen;
  • uitsluitings- of insluitingsclausule;
  • vrij van recht;
  • verplichting tot inbreng.

Door een schenking herroepelijk te maken kan de schenker de schenking in bijzondere situaties terugdraaien, denk daarbij als voorbeeld aan een situatie dat degene die de schenking heeft ontvangen in de bijstand raakt.

Door het opnemen van de uitsluitingsclausule (ook wel privé-clausule genoemd) bepaalt de schenker dat de schenking bij echtscheiding niet in een verdeling of verrekening hoeft te worden betrokken. De schenking blijft daardoor privévermogen van degene die de schenking heeft ontvangen. Wel is het daarbij verstandig de schenking apart te administreren zodat altijd duidelijk is waarop de clausule van toepassing is.

Schenken vrij van recht houdt in dat de schenker de schenkbelasting voor zijn rekening neemt.

De wet gaat er van uit dat een eenmaal door een ouder gedane schenking niet als voorschot van de erfenis wordt gezien. Als er bijvoorbeeld meer kinderen zijn en één kind krijgt de vrijgestelde schenking voor de aankoop van de woning, dan is er schreefgroei ingeval van een overlijden, als de andere kinderen deze schenking nog niet hebben ontvangen. Door de verplichting tot inbreng op te nemen wordt de schenking wel als voorschot op het erfdeel gezien, zodat deze bij de verdeling van de nalatenschappen van de ouders moet worden verrekend.