WOZ waarde

De WOZ waarde is de waarde die aan een registergoed (onder meer woonhuis, recreatiewoning, bedrijfsgebouw) wordt toegekend door de gemeente.

Jaarlijks wordt deze waarde opgenomen in de in de WOZ beschikking, die aan de eigenaar wordt opgestuurd.
 De WOZ waarde is van belang voor het berekenen van diverse heffingen, onder meer de gemeentelijke belastingen, de inkomstenbelasting, maar nog belangrijker ook de erfbelasting. Tegen een te hoge WOZ waarde kan bezwaar worden gemaakt.

Een lagere WOZ waarde kan dus een besparing opleveren voor meerdere belastingen!

Niet alleen bestaande eigenaren kunnen gebruik maken van de mogelijkheden van bezwaar tegen de waardering op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken.

Als nieuwe eigenaar of erfgenaam van een onroerende zaak die tot een erfenis behoort dient u juist ook kritisch te zijn ten aanzien van de bestaande WOZ waarde.

Herziening van of bezwaar tegen de WOZ waarde kan u het nodige voordeel opleveren.

Hiertoe is een samenwerkingsverband aangegaan met WOZwaardeinfo.nl.

Op eenvoudige wijze kunt u alle voor bezwaar benodigde gegevens uploaden en beschikbaar stellen ten behoeve van het indienen van een bezwaarschrift.

Indien uw bezwaar wordt toegewezen zal de gemeente een proceskostenvergoeding verlenen voor mijn juridische bijstand.

Voor u zijn aan een bezwaarprocedure per saldo dan ook geen kosten verbonden, terwijl u wel belastingbesparing bereikt.