Eigen bijdrage AWBZ / WLZ

Algemeen

Op het gebied van zorg (met verblijf op locatie) is de Wet Langdurige Zorg (WLZ), (voorheen genaamd de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)) van toepassing. Wordt zorg genoten dan is een eigen bedrage verschuldigd. Voor veel mensen een doorn in het oog, vooral nu voor de berekening van de eigen bijdrage de regels per 1-1-2013 zijn gewijzigd.

De omvang van het vermogen bepaalt in grotere mate de eigen bijdrage, aangezien naast het verzamelinkomen (in de Inkomstenbelasting), ook de grondslag sparen en beleggen (box 3) meetelt voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage. Dit is het bedrag boven de vrijstelling (circa €31.000,- per persoon voor jaar 2024, in afwijking van de vrijstelling in box 3. Hoewel de vrijstelling in box 3 hoger is (circa € 57.000,00 per persoon), heeft dit geen gevolg voor de WLZ, waarbij het lagere bedrag van circa € 31.000,00 van belang blijft.

Eigen bijdrage WLZ

Gedurende de eerste 4 maanden van de zorg met verblijf is de lage eigen bijdrage WLZ verschuldigd, maximaal circa € 1.050,00. Daarna is de hoge eigen bijdrage verschuldigd, maximaal groot circa € 2.887.

De eigen bijdrage WLZ is verschuldigd door een alleenstaande, maar ook door al dan niet gehuwde partners (in het laatste geval naar rato van ieders verzamelinkomen). Partners zijn dus niet een dubbele eigen bijdrage WLZ verschuldigd.

Voor de berekening van de hoogte van de eigen bijdrage nu (jaar 2024), is de peildatum van 2 jaar geleden (1-1-2022) beslissend.

Mogelijke oplossingen

Wanneer u een (hoge) eigen bijdrage bent verschuldigd, zijn er diverse mogelijkheden om met name het box 3 vermogen te verminderen, te weten: 

 • (Herroepelijk) schenken van vermogen (al dan niet op papier) 
 • Benut overtollig box 3 vermogen voor aflossing box 1 schuld (denk aan boeterente)
 • Inbreng van box 3 vermogen in een BV (sfeerovergang naar box 2)
 • Benut vrijstellingen in box 3 bijvoorbeeld voor auto’s, schilderijen, groene beleggingen, natuurterreinen, cultuurgrond of landgoederen
 • Betaal niet-opeisbare overbedelingsschulden uit het verleden vervroegd uit. Let daarbij op de gevolgen voor de IB (soms is de rente belast in box 1!) en de schenkbelasting 
 • Doe afstand van vruchtgebruik in box 3, al dan niet tegen betaling

Ook kan aandacht worden besteed aan opeisbaarheidsgronden, bijvoorbeeld:

 1. Check de opeisbaarheidsgronden bij opengevallen testamenten of bestaande schenkingen; bij een juiste formulering zijn bedragen opeisbaar en verlagen deze het box 3 vermogen;
 2. Moderniseer opeisbaarheidsgronden in nog niet opengevallen testamenten (voor overbedelingsschulden, vruchtgebruik en/of tweetrapsmaking) of toekomstige schenkingen, zodat de verschuldigdheid van een eigen bijdrage in de WLZ ook als opeisbaarheidsgrond gaat gelden. Oudere omschrijvingen houden vaak geen rekening met de huidige regelgeving.

Kanttekeningen

Voordat aan planning wordt toegekomen, is het verstandig het verzamelinkomen te berekenen en op grond daarvan uit te rekenen (www.hetcak.nl) wat de daadwerkelijk verschuldigde eigen bijdrage is, en te beoordelen of en welke oplossingen zowel civiel als fiscaal bij u passen.

Is het vervolgens daadwerkelijk uw wens om actie te ondernemen. In sommige situaties wordt ervoor gekozen om het aanwezige vermogen bewust te gebruiken voor de bijdrage aan de zorg.

Tenslotte

Wist u dat…..?

 • de gemiddelde leeftijd bij opname in een verpleeghuis 84 jaar bedraagt – 54% van de zorggerechtigden een vermogen heeft onder de € 50.000,00 
 • bij opname van één van de echtgenoten alleen de lage eigen bijdrage van toepassing is 
 • de (niet-verhuurde) eigen woning door de verhuisregeling na een opname langdurig in box 1 belast blijft en overdracht aan kinderen (nog) niet te adviseren is
 • door diverse vrijstellingen en ouderentoeslag de daadwerkelijke heffing in box 3 kan meevallen – voor schrijnende gevallen een betalingsregeling kan worden gevraagd aan het CAK 
 • bij het opmaken van een levenstestament de WLZ ook aandacht verdient